ศูนย์ข้อมูลคนหาย มูลนิธิกระจกเงา

 ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

สมัครสมาชิก

ข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการ


               ก่อนการลงทะเบียนและใช้บริการ โปรดทำความเข้าใจเงื่อนไข และข้อตกลงให้ชัดเจน หากมีข้อสงสัยหรือคำถาม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงา ได้ที่หมายเลข 095-631-1914 หรืออีเมล์ info@backtohome.org

• การยอมรับเงื่อนไข
               บริการนี้เป็นบริการที่ปราศจากค่าใช้จ่าย ไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆทั้งสิ้นจากผู้ลงทะเบียน การพัฒนาโปรแกรม ปรับปรุงหรือแก้ไขการให้บริการ จึงอยู่ในรูปแบบอาสาสมัคร หรือการสนับสนุนจากภาคเอกชน ทั้งนี้ โครงการขอสงวนสิทธิ์การระดมทุนของโครงการเอง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม โดยไม่กระทบต่อผู้ลงทะเบียน

• รายละเอียดเกี่ยวกับการให้บริการ
               บริการนี้จัดทำขึ้นเพื่อ เก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมและโรคจิตเวชหรือโรคอื่นๆที่มีอาการใกล้เคียงกัน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงที่อาจพลัดหลงสูญหายออกจากบ้านในรูปแบบฐานข้อมูล โดยใช้สายรัดข้อมือแสดงผล

               บริการนี้ “ไม่ใช่” การป้องกันคนป่วยพลัดหลงสูญหายออกจากบ้าน แต่เป็นบริการที่มีเป้าหมาย ให้ผู้ป่วยที่พลัดหลงสูญหายออกจากบ้าน ได้เข้าถึงการช่วยเหลือที่รวดเร็วขึ้น หรือทำให้คนในสังคมสังเกตเห็นสัญลักษณ์ เพื่อเข้าไปช่วยเหลือได้ง่ายขึ้น ตลอดจนทำให้พลเมืองดีผู้เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยทราบแนวทางในการให้ความช่วยเหลือที่ถูกต้อง

• ข้อผูกพันในการลงทะเบียน
               การให้ข้อมูลจำเป็นต้องให้ข้อมูลตามความจริง และเป็นความสมัครใจของผู้ลงทะเบียนที่จะให้ข้อมูลดังกล่าว การยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียนนี้ ยังไม่อาจยืนยันได้ว่า สามารถเข้าใช้บริการนี้ได้ จนกว่าจะผ่านการพิจารณา ของเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ และถือเป็นสิทธิ์ขาดในการพิจารณา

• การลงทะเบียน
               การลงทะเบียน ต้องทำโดยผู้ดูแลผู้ป่วยที่มีส่วนได้เสียตามกฏหมายหรือผู้ปกครอง หรือผู้ดูแลใกล้ชิดของผู้ป่วยเท่านั้น ข้อมูลที่นำเข้าสู่ระบบ เป็นความยินยอมของครอบครัวผู้ลงทะเบียน และต้องเป็นความจริง ข้อมูลและเอกสารเบื้องต้นที่ระบบ ต้องการเก็บเป็นข้อมูลเท่าที่จำเป็นเท่านั้น

• การยืนยัน
               ผู้ให้บริการ อาจเรียกเอกสารเพิ่มเติมหรือติดต่อไปยังผู้ลงทะเบียนเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ย้ำอีกครั้งว่า ระบบไม่มีการเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น การสอบถามข้อมูลเพิ่ม หากผู้ลงทะเบียนมีข้อสงสัย ติดต่อเจ้าหน้าที่ดูแลระบบได้ที่หมายเลข 095-631-1914 หรืออีเมล์ info@backtohome.org

• การรักษาข้อมูลและความลับ
               ระบบจะจัดเก็บข้อมูลและเอกสารของผู้ลงทะเบียนและผู้ป่วยเป็นความลับที่สุด ระบบจะไม่แสดงผลข้อมูลของผู้ป่วยและของผู้ดูแลผู้ป่วย ที่กรอกลงในระบบมาแสดงต่อสาธารณะ ยกเว้นการทำประกาศติดตามคนหาย ข้อมูลและเอกสารทั้งหมดจะถูกจัดเก็บใน ระบบฐานข้อมูลที่บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าดูได้

• ความรับผิดชอบ
               เนื่องจากบริการนี้เป็นบริการที่ไม่ได้เรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ลงทะเบียนหากในอนาคตมีข้อผิดพลาด หรือเหตุที่อาจทำให้ผู้ลงทะเบียนเกิดความเสียหาย ถือว่าผู้ลงทะเบียนได้ยอมรับเงื่อนไขความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อนาคต และไม่สามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้ให้บริการได้
   
ศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์